การบริหารเงินสด


การบริหารเงินสด หมายถึง การจัดการเงินสดและสินทรัพย์ทใกล้เคียง กับเงินสดของบุคคลหรือครอบครัว สินทรัพย์ที่ใกล้เคียงกับเงินสด หรือสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง คือ สินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันที โดยที่มูลค่าไม่ลดลงหรือลดลงน้อยมาก การถือเงินสดเป็นจำนวนมาก นอกจากไม่ปลอดภัยแล้ว ยังไม่ให้ผลตอบแทนหรือมูลค่าเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด ฉะนั้นบุคคล จึงควรมีเงินสดไว้แค่เพียงพอเป็นค่าใช้จ่ายประจำวัน ส่วนที่เหลือหากจะต้องใช้ในระยะสั้นก็ควรฝากบัญชีออมทรัพย์ หรือลงทุนระยะสั้นอื่น ๆเมื่อมีความจำเป็นต้องใช้เงินก็ ถอนมาใช้ได้ และยังให้รายได้ด้วย แต่หากยังไม่ต้องการใช้ในช่วงเวลาสั้น ๆก็ควรลงทุนระยะยาวซึ่งให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า ดังนั้น บุคคลควรมีการบริหารเงินสดอย่าง มีประสิทธิภาพ
การวางแผนการเงินส่วนบุคคล การบริหารเงินสดเป็นหนทางหนึ่งที่ทำ ให้บุคคลมีเงินเป็นค่าใช้จ่ายเป็นประจำสำหรับตนเองและครอบครัวและเหลือเป็นเงินออม การวางแผนทางการเงินจะประสบความสำเร็จเมื่อได้มีการจัดทำงบประมาณเงินสดที่ดีและมีการควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามงบประมาณ ควรหลีกเลี่ยงรายการ จ่ายเงินที่ไม่ได้วางแผนไว้ฉะนั้น ทุกครั้งที่มีการซื้อของชิ้นใหญ่หรือเป็นจำนวนเงินค่อนข้างสูงควรจ่ายด้วยเช็ค หรือการทำธุรกรรมที่มีการบันทึกข้อมูลอย่างละเอียด เพี่อจะได้ทราบว่าเราได้ใช้จ่ายเงินไปในทางใดบ้าง จ่ายให้กับใครเพื่อจะได้ทราบว่ารายการใช้จ่ายเงินนั้นตรงกับแผนการเงินที่ได้ทำไว้หรือไม่ นอกจากนี้ หากมีรายการผิดพลาคเกิดขึ้นยังหาสาเหตุได้ และจะได้จัดการได้ถูกต้อง ต่อไป
ไนการบริหารเงินสดมีสิ่งหนึ่งที่จำเป็นจะต้องกล่าวถึงคือ เงินออม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการวางแผนการเงินการออมไม่เพียงแต่เป็นการกันเงินไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉินเท่านั้น แต่เป็นการสะสมเงินทุน ซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย ทางการเงินเช่นท่านอาจจะมีเป้าหมายจะซื้อบ้าน หรือศึกษาชั้นสูงต่อไป ก็สามารถนำเงินออมที่สะสมไว้นี้มาใช้ได้ วัตถุประสงค์ในการออมทรัพย์ของแต่ละบุคคลอาจจะไม่เหมือนกัน บางคนต้องการออมไว้เพี่อเป็นค่าใช้จ่ายในวันข้างหน้า บางคนออมไว้เพี่อเป็นเงินทุนในยามฉุกเฉิน จึงเห็นได้ว่า การกำหนดเป้าหมายการออมที่แน่นอนนั้นเป็นหนทาง เบื้อองต้นที่ทำให้เราเลือกวิธีการประหยัดที่เหมาะสม และนำเงินออมนี้ไปลงทุนหาผล ประโยชน์ต่อไป

Have any Question or Comment?

Leave a Reply