จะทำอย่างไรดีเมื่อสภาวะเศรษฐกิจเกิด เงินเฟ้อ


การว่างงาน ภาวะเงินเฟ้อ อัตราตอกเบี้ยผลขาดทุนของธนาคาร กำไรของบริษัท ภาษีและดุลการชำระเงินของประเทศขาดดุล ทั้งหมดนี้เป็นตัวแสดง ถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อฐานะทางการเงินของบุคคลทั่วไป เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบและเป็นสิ่งสำคัญของการวางแผนทางการเงินอย่างยิ่ง เช่น ระดับรายได้ของบุคคล ผลตอบแทนจากการลงทุน รายได้และรายจ่ายดอกเบี้ยระดับราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปภาษีที่ต้องจ่าย ซึ่งกล่าวมาแล้วจะเห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศใช้หลักการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ ระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าและใช้บริการของเขา ซึ่งผู้บริโภค รัฐบาล และธุรกิจต่าง ๆใช้เงินเป็นสื่อกลางของการแลกเปลี่ยน กลไกที่ให้ความสะดวกในการ แลกเปลี่ยนนี้คือ ระบบราคา กล่าวคือราคาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คือจำนวนเงินที่ผู้ขายยินดีที่จะรับเพี่อแลกกับปริมาณสินค้าหรือบริการเช่น เงินจำนวน 150 บาท สำหรับเนี้อหมู 1 กิโลกรัม หรือเงิน300 บาท สำหรับค่าจ้างแรง งาน 1 วัน เมื่อระดับราคาสินค้าทั่วไปสูงขึ้นเรื่อย ๆเรียกว่าเป็นช่วงภาวะเงินเฟ้อ สิ่งที่ใช้จัดภาวะเงินเฟ้อโดยทั่ว ๆไปเรียกว่าดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ซึ่งดัชนีราคานี้ใช้หลักการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนของสินค้าและบริการ ในตลาดโดยรวม
ภาวะเงินเฟ้อเกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงินอย่างมากซึ่งมีผล กระทบไม่เฉพาะเงินที่จ่ายชำระค่าสินค้าและบริการต่าง ๆแต่ยังกระทบถึงรายได้จาก การทำงานหรือค่าจ้างแรงงานด้วย ถึงแม้ว่าจำนวนเงินที่ได้รับนั้นเพิ่มขึ้นแต่จริง ๆแต่ว่า เมื่อราคาสินค้าสูงขึ้น เราต้องการรายได้เพิ่มขึ้นเพราะอำนาจซื้อของ เราหรือจำนวนสินค้าและบริการที่เราสามารกจะซื้อได้ด้วยเงินจำนวนนี้ลดลง
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าในปี พ.ศ. 2562 ท่านมีรายได้ปีละ 500,000 บาท และเพิ่มขึ้นทุก ๆปีในปี 2563 รายได้เพิ่มขึ้นเป็น 510,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น ปีละ 2 เปอร์เซ็นต์ ถ้าเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นถัวเฉลี่ย 6 เปอร์เซ็นต์ต่อปี จะเห็นว่าอำนาจซื้อของท่านลดลงทั้ง ๆที่รายได้เพิ่มขึ้น ดังนั้นท่านจึงต้องการรายได้เพิ่มขึ้นถึง 530,000 บาท จึงจะรักษาระดับรายได้ซึ่งเงินเฟ้อที่สูงขึ้นได้พอดี ดังนั้น จึงควรดู รายใด้ในรูปของอำนาจซื้อไม่ใช่เป็นตัวเงินแต่เพียงอย่างเดียว
ภาวะเงินเฟ้อยังมีผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อที่สูงจะทำให้ต้นทุนในการกู้ยืมเงินสูงขึ้น ในที่สุดนำไปสู่การจ่ายเงินกู้จำนวนที่สูงขึ้น เงินงวดที่ 1 ชำระค่ารถยนต์ก็สูงขึ้นและอื่น ๆอีก อัตราเงินเฟ้อที่สูงยังมีผลกระทบทำให้ราคาหุ้นทุนและหุ้นกู้ลดลงด้วยและสุดท้ายอัตราเงินเฟ้อที่สูงมากจะมีผลกระทบต่อแผนการ เกษียณอายุ และเป้าหมายทางการเงินระยะยาวอื่น ๆดังนั้น อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำจะมี ผลดีต่อเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย ราคาของหุ้นทุนและหุ้นกู้และโดยทั่วไปแล้วก็คือ ดี แต่ถ้าเงินเฟ้อสูง จะเกิดผลเสียต่อเศรษฐกิจ

Have any Question or Comment?

Leave a Reply