ชีวิตเป็นสุข ด้วยการวางแผนทางการเงินที่ดี ตอนที่ 1


จะเห็นว่าเป้าหมายทางการเงินนั้นครอบคลุมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายใน การดำรงชีพ และมีเงินเหลือสำหรับวัยเกษียณอายุ โดยการวางโครงการออมทรัพย์ และการลงทุนในทางที่เสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลให้น้อยที่สุด เป้าหมายทางการเงินที่สำคัญที่สุดคือ
– มีเงินเพียงพอสำหรับความเป็นอยู่ที่ดีเท่าที่จะเป็นไปได้ขณะนี้
– สามารถเลี้ยงตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น
– มีเงินเพียงพอที่จะส่งลูกเข้าเรียนจนจบมหาวิทยาลัย
– มีเงินไว้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในวัยเกษียณอายุ
ในการวางเป้าหมายทางการเงินสิ่งสำคัญที่ จะต้องพิจารณาคือ
1. มีการตั้งเป้าหมายที่แน่นอนหรือเฉพาะลงไปเท่าที่จะทำได้และเน้น ถึงผลที่ได้ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ตัวอย่างเช่น ท่านต้องการจะออมเงินใน ปีถัดไป จะเห็นว่าไม่มีเป้าหมายที่กำหนดแน่นอนลงไป แค่หากกล่าวว่า ท่านต้องการ จะออมเงินเป็นว่านวนเท่าใด และเพื่อวัตถุประสงค์อะไร โดยตั้งเป้าหมายไว้เช่น “ออมเงินจากรายได้สุทธิเดือนละ 1,000 บาท เพื่อเริ่มต้นลงทุนในโครงการลงทุนหนึ่งซึ่งเป็นการกำหนดแน่ชัดลงไปว่าท่านต้องการทำอะไรและทำเพื่ออะไร
2. ควรมีความเป็นไปได้ เป้าหมายนั้นควรกำหนดในระดับที่เหมาะสม ที่สามารถทำได้และบรรลุถึงความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ เช่น ตั้งเป้าหมายไว้จะเก็บเงินว่านวน 25 เปอร์เซ็นต์ของรายได้เป็นเงินออม ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำรง ชีพขั้นพื้นฐานของท่านเป็นว่านวน 85 เปอร์เซ็นต์ของรายได้สุทธิของท่าน เป้าหมาย นี้ก็ไม่สามารถคำให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายได้ แต่ถ้าตั้งเป้าหมายไว้ต่ำเกินไป ท่านไม่สามารถจะสะสมเงินทุนได้ตามว่านวนที่ต้องการ
3.เป้าหมายนั้นควรจัดสำดับก่อนหลังโดยกำหนดเวลาลงไปแน่นอน เช่น การออมเงินไว้สำหรับการท่องเที่ยว จัดเป็นเป้าหมายระยะสั้น ซึ่งอาจจะกระทำได้สำเร็จตามเป้าหมายภายในหนึ่งปีส่วนเป้าหมายระยะยาว เช่น การเก็บออมเงินเพื่อซื้อบ้านพักตากอากาศ ซึ่งไม่อาจจะทราบได้ว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่ หรือต้องใช้เวลาหลายปี
หลังจากที่ได้กำหนดเป้าหมายทางกางเงินที่ดีเสร็จแล้วนั้น ขั้นตอนต่อไปก็เป็นขั้นตอนในการวางแผนทางการเงินว่าควรจะวางแผนอย่างไร ควรจะมีวิธีแก้ไขแผนการทางการเงินหรือการวางแผนเพื่อที่จะรองรับเหตุการณ์ไม่คาดคิดไว้อย่างไร ซึ่งกระบวนการดังกล่าวประกอบด้วย ขั้นตอนอยู่ 4 ขั้นตอนคือการตั้งเป้าหมาย การสร้างแผนงาน การประเมินราคาเป้าหมาย และขั้นสุดท้ายคือการตัดสินใจ ซึ่งท่านสามารถศึกษาได้จากรายละเอียดได้ในบทความเรื่อง ชีวิตเป็นสุข ด้วยการวางแผนทางการเงินที่ดี ตอนที่ 2

Have any Question or Comment?

Leave a Reply