ชีวิตเป็นสุข ด้วยการวางแผนทางการเงินที่ดี ตอนที่ 2 (ตอนจบ)


จากบทความเรื่องชีวิตเป็นสุข ด้วยการวางแผนทางการเงินที่ดี ตอนที่ 1 นั้นท่านผู้อ่านคงจะทราบวิธีการกำหนดเป้าหมายขางการเงินมาแล้ว และในบทความนี้เราจะมาพูดถึงการปฏิบัติกัน
กระบวนการวางแผนทางการเงินมี 4 ขั้นตอนด้วยกันคือ ขั้นที่ 1 เป็นการตั้งเป้าหมายที่แน่นอนเฉพาะลงไป เช่น ต้องการซื้อบ้านซึ่งเป้าหมายที่สำคัญ ท่านต้องกำหนดว่าท่านจะซื้อเมื่อใด ในวงเงินเท่าใด จำนวนเงินที่จะต้องจ่ายล่วงหน้าเป็นค่ามัดจำเท่าใด และจะจัดหาเงินมาได้อย่างไร
ขั้นที่ 2 สร้างแผนงานเพี่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เตรียมรายละเอียดว่าจะทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย เช่นในตัวอย่างนี้ จะเป็นการวางแผนว่าจะซื้อบ้าน ท่านต้องออมเงินส่วนหนึ่งของรายได้ในแต่ละปี และนำเงินออมนี้ลงทุนชั่วคราวหลังจากที่ท่านได้กำหนดวันที่จะซื้อบ้าน ท่านก็สามารถตัดสินใจลงทุนหาผลประโยชน์ชั่วคราวที่ใดที่จะช่วยนำไปสู่ ความสำเร็จตามเป้าหมายได้ ถ้าวันที่จะซื้อนั้นเป็นเวลายาวนานในอนาคต อาจจะเป็น 5 ปีหรีอมากกว่า ท่านก็ควรเลือกลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่า ซึ่งอัตราผลตอบแทนสูงกว่า
ขั้นที่ 3 ประเมินราคาบ้านที่จะซื้อกับราคาที่ได้ตั้งไวัตามเป้าหมาย ขั้นตอนนี้อาจจะไม่มีความสำคัญหากอยู่ในโลกที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้น ราคาบ้านที่คุณต้องการจะซื้อนั้นราคาอาจจะสูงขั้น หรือมีการ เปลี่ยนแปลง บางอย่างที่ท่านไม่สามารถจะซื้อบ้านได้
ขั้นที่ 4 เป็นขั้นสุดท้ายของแผนเป็นการตัดสินใจ หากเป้าหมายนั้นประสบความสำเร็จท่านก็ตัดสินใจซื้อบ้าน แต่หากไม่ประสบความความสำเร็จ ก็ควรยกเลิก หรือหากท่านยังพยายามที่จะซื้อบ้าน ท่านก็ต้องปรับแผนใหม่ โดยการเพิ่มเงินออมในแต่ละปีให้มากขั้น หรืออาจจะเลือกลงทุนที่อื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า (ซึ่งวิธีหลังนี้อาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มขั้น)
กระบวนการวางแผนทางการเงินทั้ง 4 ขั้นตอนไม่ใช่ว่าทุกคนที่ดำเนินการตามขั้นตอนนี้แล้วจะต้องประสบความสำเร็จเสมอไป แต่ก็ยังให้ความมั่นใจ ได้ว่าจะประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่าการปฏิบัติโดยไม่มีหลักการ แต่ว่าการวาง แผนที่ดีเปรียบเสมือนหางเสือเรือช่วยนำท่านไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างสำเร็จลุล่วง

Have any Question or Comment?

Leave a Reply