แนวทางการใช้เงินในยุคไทยแลนด์ 4.0


เราอาศัยอยู่ในโลกที่ สลับซับซ้อนก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางลังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยี ก็ซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นการพัฒนากลยุทธเพื่อปรับ เปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิตของบุคคลกลายเป็นสิ่งที่เพิ่มความยากสำบากมากขึ้น ซึ่งเราจะต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยุ่งยากมากขึ้น เช่น เราจะอยู่ที่ใด จะยึดอาชีพอะไร จะ ซื้อรถอะไร เมื่อใดจะเปลี่ยนงาน เงินออมหรือการลงทุนเป็นจำนวนกำไหร่และควรลง ทุนที่ใหน ซึ่งที่กล่าวมานี้ต้องอาศัยการตัดสินใจทั้งสิ้น แต่ก่อนที่จะประเมินทางเลือก เพื่อการตัดสินใจ ทุกคนค้จะต้องมีตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อกำหนดทิศทางในชีวิต ในขณะที่เราก้าว ไปสู่ศตวรรษที่ 21 ทรัพย์สินที่บรรพบุรุษมีไว้ให้ เช่น บ้าน การศึกษา การงานที่ มั่นคง และสร้างฐานะความเป็นอยู่สำหรับวัยเกษียณอายุ ซึ่งปัจจุบันกว่าจะได้สิ่งเหล่า นี้ก็เป็นเรื่องที่ยากขึ้นมาก
การตั้งเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารการเงินส่วนบุคคล ถึงแม้ว่าในปัจจุบันเราจะบริหารการเงินส่วนตัวของเราดีมากแล้ว แต่เราก็ยังมีความกังวลถึงอนาคต ซึ่งเราต้องการคงสภาพและปรับปรุงวิถีการดำรงชีวิตของเราปัจจุบันให้ดีขึ้นและยังจะ ต้องเตรียมไว้สำหรับในอนาคต เช่น เพื่อเราจะได้เตรียมพร้อมในการส่งลูกเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยและมีเงินเพียงพอสำหรับใช้จ่ายในวัยเกษียณอายุอย่างสะดวกสบาย ซึ่งหนทางที่ดีที่สุดเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าว รวมทั้งเป้าหมายทางการเงินนั้นจะต้องมีการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลซึ่งจะช่วยให้เรากำหนดเป้าหมาย ทางการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว และพัฒนากลยุทธทางการเงินให้เหมาะสมและสอคคล้องกับเป้าหมาย ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ อย่างไรก็ตามทุกวันนี้สภาพแวดล้อมทางการเงินมีความซับซ้อนและ ภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนทำให้มีความเครียด และไม่สามารถที่จะพึ่งเจ้าหน้าที่หรือรัฐบาลได้ เช่น เงินเดือนที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆหรือเงินกองทุนเลี้ยงชีพที่นายจ้างสมทบจ่าย หรือการประกันสังคมที่ ได้หลังจากปลดเกษียณ เราจึงต้องวางแผนความมั่นคงทางการเงินของเราเอง
เนื่องจากความต้องการและเป้าหมายเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมของบุคคลที่เปลี่ยนแปลงไป การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเป็นภาระกิจที่ต้องกระทำระยะเวลายาวนานตลอดช่วงของชีวิตกล่าวคือ สร้างแผนที่คาคว่าจะใช้ได้กับตนเองและปรับปรุงแก้ไขแผนเหล่านั้นไปเรื่อย ๆให้เหมาะสมกับสถานะภาพขณะนั้นสิ่งเหล่านี้ จะเป็นกุญแจที่สร้างการเงินในอนาคตของบุคคล นอกจากการวางแผนการเงินที่ดีแล้ว บุคคลนั้นต้องนำมาใช้อย่างได้ผลและสม่ำเสมอ ก็จะช่วยให้ท่านประสบความสำเร็จ สามารถควบคุมชีวิตและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างชาญฉลาด มีผลให้มาตรฐานการครองชีพ การบริโภคดีขี้น และสุดท้ายก็คือเป็นการเพิ่มพูนความมั่งคงให้กับตนเอง
เราอาศัยอยู่ในโลกที่ สลับซับซ้อนก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางลังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยี ก็ซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นการพัฒนากลยุทธเพื่อปรับ เปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิตของบุคคลกลายเป็นสิ่งที่เพิ่มความยากสำบากมากขึ้น ซึ่งเราจะต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยุ่งยากมากขึ้น เช่น เราจะอยู่ที่ใด จะยึดอาชีพอะไร จะ ซื้อรถอะไร เมื่อใดจะเปลี่ยนงาน เงินออมหรือการลงทุนเป็นจำนวนกำไหร่และควรลง ทุนที่ใหน ซึ่งที่กล่าวมานี้ต้องอาศัยการตัดสินใจทั้งสิ้น แต่ก่อนที่จะประเมินทางเลือก เพื่อการตัดสินใจ ทุกคนค้จะต้องมีตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อกำหนดทิศทางในชีวิต ในขณะที่เราก้าว ไปสู่ศตวรรษที่ 21 ทรัพย์สินที่บรรพบุรุษมีไว้ให้ เช่น บ้าน การศึกษา การงานที่ มั่นคง และสร้างฐานะความเป็นอยู่สำหรับวัยเกษียณอายุ ซึ่งปัจจุบันกว่าจะได้สิ่งเหล่า นี้ก็เป็นเรื่องที่ยากขึ้นมาก
การตั้งเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารการเงินส่วนบุคคล ถึงแม้ว่าในปัจจุบันเราจะบริหารการเงินส่วนตัวของเราดีมากแล้ว แต่เราก็ยังมีความกังวลถึงอนาคต ซึ่งเราต้องการคงสภาพและปรับปรุงวิถีการดำรงชีวิตของเราปัจจุบันให้ดีขึ้นและยังจะ ต้องเตรียมไว้สำหรับในอนาคต เช่น เพื่อเราจะได้เตรียมพร้อมในการส่งลูกเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยและมีเงินเพียงพอสำหรับใช้จ่ายในวัยเกษียณอายุอย่างสะดวกสบาย ซึ่งหนทางที่ดีที่สุดเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าว รวมทั้งเป้าหมายทางการเงินนั้นจะต้องมีการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลซึ่งจะช่วยให้เรากำหนดเป้าหมาย ทางการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว และพัฒนากลยุทธทางการเงินให้เหมาะสมและสอคคล้องกับเป้าหมาย ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ อย่างไรก็ตามทุกวันนี้สภาพแวดล้อมทางการเงินมีความซับซ้อนและ ภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนทำให้มีความเครียด และไม่สามารถที่จะพึ่งเจ้าหน้าที่หรือรัฐบาลได้ เช่น เงินเดือนที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆหรือเงินกองทุนเลี้ยงชีพที่นายจ้างสมทบจ่าย หรือการประกันสังคมที่ ได้หลังจากปลดเกษียณ เราจึงต้องวางแผนความมั่นคงทางการเงินของเราเอง
เนื่องจากความต้องการและเป้าหมายเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมของบุคคลที่เปลี่ยนแปลงไป การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเป็นภาระกิจที่ต้องกระทำระยะเวลายาวนานตลอดช่วงของชีวิตกล่าวคือ สร้างแผนที่คาคว่าจะใช้ได้กับตนเองและปรับปรุงแก้ไขแผนเหล่านั้นไปเรื่อย ๆให้เหมาะสมกับสถานะภาพขณะนั้นสิ่งเหล่านี้ จะเป็นกุญแจที่สร้างการเงินในอนาคตของบุคคล นอกจากการวางแผนการเงินที่ดีแล้ว บุคคลนั้นต้องนำมาใช้อย่างได้ผลและสม่ำเสมอ ก็จะช่วยให้ท่านประสบความสำเร็จ สามารถควบคุมชีวิตและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างชาญฉลาด มีผลให้มาตรฐานการครองชีพ การบริโภคดีขี้น และสุดท้ายก็คือเป็นการเพิ่มพูนความมั่งคงให้กับตนเอง

Have any Question or Comment?

Leave a Reply