ใช้เงินอย่างไรให้ไม่จน


การใช้จ่ายเงินอย่างชาญฉลาดเป็นส่วนหนี่งของการวางแผนการเงินแผนดังกล่าวนี้เป็นพื้นฐานช่วยให้ท่านคิดจัดการกับเงินที่ท่านหามาได้ให้ดีขี้น หรืออาจจะกล่าวคือ ท่านควรใช้ว่างในปัจจุบันอย่างสบายให้หมด หรือเก็บออมไว้ส่วนหนึ่งเพื่อใช้จ่ายในวันข้างหน้า การพิจารณารูปแบบการบริโภคทั้งปัจจุบันและอนาคค เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการ บริหารเงินของบุคคล ซึ่งเป้าหมายก็คือ การวางแผนว่าควรใช้จ่ายเงินของท่านอย่าง ไรเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจจากรายได้ของท่านที่เป็นตัวเงินมากที่สุด
การบริโภคปัจจุบันคำนึงถึงความจำเป็นสำหรับชีวิตและการบริโภคโดยเฉลี่ยของท่าน ระดับการบริโภคต่ำสุดที่ท่านต้องการเฉพาะสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตเท่านั้น เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่มและที่อยู่อาศัย ถึงแม้ว่าปริมาณและประเภทของอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่อาศัย ราคาอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับฐานะและบางอย่างที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต
อัตราการบริโภคโดยเฉลี่ย หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของรายได้แต่ละบาทที่ใช้โดยเฉลี่ยของการบริโภค ซึ่งในปัจจุบันนี้ คนส่วนมาก ที่จัดอัตราการบริโภคโดยเฉลี่ยสูงเนื่อง จากรายได้เขาต่ำ และเขาต้องใช้จ่ายสำหรับสิ่งที่จำเป็นขั้นพื้นฐานในสัดส่วนที่สูงเมื่อ เทียบกับรายได้ ในอีกนัยหนึ่งหรือบุคคลเหล่านี้จะเป็นประเภทที่ใช้จ่ายเงิน“เกินตัว” กล่าวคือเขาจะทุ่มเทกับสิ่งของเพียง 2 – 3 รายการและยกเลิก รายการอื่น ๆบุคคลประเภทนี้อัตราการบริโภคถัวเฉลี่ยของเขาจะสูง ในทางตรงข้าม บุคคลผู้ที่มีรายได้เป็นจำนวนมากจัดอัตราการบริโภคถัวเฉลี่ยจะต่ำมาก เพราะว่าค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ของเขาจะเป็นสัดส่วนที่ต่ำบุคคล 2 คน ซึ่งรายได้ต่างกันมากแต่ อัตราการบริโภคถัวเฉลี่ยเท่ากันแสดงว่ามาตรฐานการครองชีพ ต่างกันบุคคลที่มีรายได้สูงเขาจะซื้อของที่มีคุณภาพที่ดีกว่า หรือหลายรายการกว่า ดังนั้น อัตราการใช้จ่ายเงินถัวเฉลี่ยก็จะเท่ากับบุคคลที่รายได้ต่ำกว่ามาก
การบริโภคในอนาคต การพัฒนาแผน ทางการเงินอย่างระมัดระวังจะมีการกันรายได้ปัจจุบันส่วนหนึ่งไว้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในอนาคต ตัวอย่างเช่น เราอาจจะต้องการเก็บเงินส่วนหนึ่งเพี่อสะสมไว้เป็นเงินสำหรับวัยเกษียณอายุเพี่อคงมาตรฐานการครองชีพในวันข้างหน้าให้เป็นตามที่ต้องการ เมื่อเป็นเช่นนี้ บุคคลต้องเริ่มเก็บเงินไว้ทั้งแต่ตอนนี้ ไม่ใช่จะรอจนกว่าจะเกษียณอายุ ดังนั้น เราจึงควรชะลอการบริโภคในปัจจุบัน เพี่อเหลือไว้ใช้ในอนาคต การชะลอการบริโภคนี้รวมทั้งการออมไว้สำหรับการศึกษาของบุตร สำหรับซื้อบ้านที่อยู่อาศัยหรือบ้านพักตากอากาศ เงินที่เก็บไว้สำหรับใช้จ่ายในวันข้างหน้านี้อาจจะอยู่ในรูปเงินออมประเภทต่าง ๆหรือลงทุนซึ่งให้ผลตอบแทนตลอดระยะเวลาที่ลงทุน

Have any Question or Comment?

Leave a Reply