Category: การเงิน


การบริหารเงินสด หมายถึง การจัดการเงินสดและสินทรัพย์ทใกล้เคียง กับเงินสดของบุคคลหรือครอบครัว สินทรัพย์ที่ใกล้เคียงกับเงินสด หรือสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง คือ สินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันที โดยที่มูลค่าไม่ลดลงหรือลดลงน้อยมาก การถือเงินสดเป็นจำนวนมาก นอกจากไม่ปลอดภัยแล้ว ยังไม่ให้ผลตอบแทนหรือมูลค่าเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด ฉะนั้นบุคคล จึงควรมีเงินสดไว้แค่เพียงพอเป็นค่าใช้จ่ายประจำวัน ส่วนที่เหลือหากจะต้องใช้ในระยะสั้นก็ควรฝากบัญชีออมทรัพย์ หรือลงทุนระยะสั้นอื่น ๆเมื่อมีความจำเป็นต้องใช้เงินก็ ถอนมาใช้ได้ และยังให้รายได้ด้วย แต่หากยังไม่ต้องการใช้ในช่วงเวลาสั้น ๆก็ควรลงทุนระยะยาวซึ่งให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า ดังนั้น บุคคลควรมีการบริหารเงินสดอย่าง มีประสิทธิภาพ การวางแผนการเงินส่วนบุคคล การบริหารเงินสดเป็นหนทางหนึ่งที่ทำ ให้บุคคลมีเงินเป็นค่าใช้จ่ายเป็นประจำสำหรับตนเองและครอบครัวและเหลือเป็นเงินออม การวางแผนทางการเงินจะประสบความสำเร็จเมื่อได้มีการจัดทำงบประมาณเงินสดที่ดีและมีการควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามงบประมาณ ควรหลีกเลี่ยงรายการ จ่ายเงินที่ไม่ได้วางแผนไว้ฉะนั้น ทุกครั้งที่มีการซื้อของชิ้นใหญ่หรือเป็นจำนวนเงินค่อนข้างสูงควรจ่ายด้วยเช็ค หรือการทำธุรกรรมที่มีการบันทึกข้อมูลอย่างละเอียด เพี่อจะได้ทราบว่าเราได้ใช้จ่ายเงินไปในทางใดบ้าง จ่ายให้กับใครเพื่อจะได้ทราบว่ารายการใช้จ่ายเงินนั้นตรงกับแผนการเงินที่ได้ทำไว้หรือไม่ นอกจากนี้ หากมีรายการผิดพลาคเกิดขึ้นยังหาสาเหตุได้ และจะได้จัดการได้ถูกต้อง ต่อไป ไนการบริหารเงินสดมีสิ่งหนึ่งที่จำเป็นจะต้องกล่าวถึงคือ เงินออม Read more…


การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเป็นกุญแจที่ทำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายทางการเงินทุกคนต้องมีการวางแผนทางการเงินของตนเอง ไม่เฉพาะนักศึกษา ที่เพิ่งจะจบจากมหาวิทยาลัยเท่านั้น แม้กระทั่งคนที่เป็นโสด พวกที่มีอาชีพตามชนบท ผู้ที่เป็นแม่บ้านหรือหัวหน้าครอบครัวจนถึงผู้บริหารระดับสูง หากไม่มีการวางแผนทาง การเงินแล้วเปรียบเสมือนเรือที่ไม่มีหางเสือลอยอยู่ในทะเล ท่านไม่สามารถบอกได้ว่า เรือลำนี้มาจากไหนและกำลังจะไปที่ใด บุคคลส่วนน้อยที่อยู่โดยไม่มีจุคมุ่งหมาย การที่ท่านตั้งความหวังไว้ว่าอะไรคือความสำเร็จทางการเงินและรู้ว่าควรจะกำอย่างไร จึงจะสำเร็จตามที่หวังไว้ กำให้ท่านได้เปรียบคนอื่นที่ไม่ได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น หากท่านตั้งเป้าหมายไว้ว่าหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วจะซื้อรถทันที ฉะนั้นท่านจึงต้องวางแผนทางการเงินไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะเดินดูรถ ในทางตรงข้ามหาก ท่านไม่ได้มีการวางแผนการเงินไว้ล่วงหน้า เมื่อมีผู้มาเสนอขายรถโดยการผ่อนชำระ เสนออัตราดอกเบี้ยต่ำ แต่ราคาสูงท่านก็ซื้อทันทีโดยที่ไม่ได้มีการวางแผนการเงินมาก่อน แต่ว่าหากท่านทราบล่วงหน้าถึงต้นทุนรวมของการซื้อโดยการผ่อนชำระท่านถึงเลือกซื้อได้โดยวิธีที่ดีที่สุด เนื่องจากการซื้อรถนั้นใช้เงินเป็นจำนวนมากและเกี่ยวเนื่องกับ การเงินในวันข้างหน้า มีผลให้ผู้บริโภคต้องก่อหนี้เพิ่มขึ้นและเพิ่มภาระที่จะชำระเงินในวันข้างหน้า ดังนั้นหากได้มีการวางแผนอย่างระมัดระวัง เช่น นำแนวความคิด การวางแผนการเงินส่วนบุคคลมาใช้ก็จะตัดสินใจทางเลือกที่ให้ผลประโยชน์ที่สูงกว่า นับว่าท่านได้บรรลุถึงความสำเร็จตามเป้าหมาย จึงเห็นได้ว่าการวางแผนที่ดีย่อมนำไป สู่ความสำเร็จถึงความสำเร็จทางการเงินซึ่งเป็นเป้าหมายหลักที่ทุกคนต้องการทั่งเป้า หมายระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งเป้าหมายของแค่ละบุคคลนั้นยอมแตกต่างกันตามฐานะ ช่วงชีวิตของแต่ละบุคคลและสภาพแวดล้อมของบุคคลนั้น หากท่านต้องการที่จะบรรลุ ถึงความสำเร็จตามเป้าหมายทางการเงินท่านต้องทราบว่าเป้าหมายของท่านที่พยายามจะให้ประสบความสำเร็จคืออะไร หากไม่มีการวางเป้าหมายทางการเงินแล้วยากที่จะบริหารทรัพยากรการเงินให้ประสบความสำเร็จ ทุกคนต้องการทราบว่าเรากำลังจะไปที่ใด Read more…


การว่างงาน ภาวะเงินเฟ้อ อัตราตอกเบี้ยผลขาดทุนของธนาคาร กำไรของบริษัท ภาษีและดุลการชำระเงินของประเทศขาดดุล ทั้งหมดนี้เป็นตัวแสดง ถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อฐานะทางการเงินของบุคคลทั่วไป เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบและเป็นสิ่งสำคัญของการวางแผนทางการเงินอย่างยิ่ง เช่น ระดับรายได้ของบุคคล ผลตอบแทนจากการลงทุน รายได้และรายจ่ายดอกเบี้ยระดับราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปภาษีที่ต้องจ่าย ซึ่งกล่าวมาแล้วจะเห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศใช้หลักการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ ระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าและใช้บริการของเขา ซึ่งผู้บริโภค รัฐบาล และธุรกิจต่าง ๆใช้เงินเป็นสื่อกลางของการแลกเปลี่ยน กลไกที่ให้ความสะดวกในการ แลกเปลี่ยนนี้คือ ระบบราคา กล่าวคือราคาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คือจำนวนเงินที่ผู้ขายยินดีที่จะรับเพี่อแลกกับปริมาณสินค้าหรือบริการเช่น เงินจำนวน 150 บาท สำหรับเนี้อหมู 1 กิโลกรัม หรือเงิน300 บาท สำหรับค่าจ้างแรง งาน 1 วัน เมื่อระดับราคาสินค้าทั่วไปสูงขึ้นเรื่อย ๆเรียกว่าเป็นช่วงภาวะเงินเฟ้อ สิ่งที่ใช้จัดภาวะเงินเฟ้อโดยทั่ว ๆไปเรียกว่าดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ Read more…


ส่วนหนึ่งของรายได้ปัจจุบันที่แน่นอนนั้นก็จะเก็บไว้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน ชีวิตประจ่าวัน เช่น ค่าอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ค่าเบี้ยประกัน ค่าสาธารณูปโภค ค่าการเดินทาง ค่าที่อยู่อาศัย และสิ่งบันเทิง หรือสิ่งอื่น ๆ แต่ว่ารายจ่ายของเรานั้นก็จะมีรายจ่ายอีกส่วนหนึ่งสำหรับซื้อทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ บ้านหรือ หุ้นทุน เครื่องเพรช เครื่องประดับ และพันธบัตร ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทรัพย์สินที่แสดงถึงความมั่งคั่งของบุคคล ซึ่งการวางแผนการเงินส่วนบุคคลมีบทบาทสำคัญในการสะสมความมั่งคั่ง กล่าวคือ การวางแผนทางการเงินที่ดีนั้นจะช่วยนำทรัพยากรทางการเงินของเราให้ไปในทิศทางที่ทำให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด ตามกฎแล้ว ความมั่งคั่งของบุคคล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง คือ มูลค่าของ ทรัพย์สินรวมที่บุคคลนั้นเป็นเจ้าของ ซึ่งความมั่งคั่งอาจจะประกอบด้วย สินทรัพย์ทางการเงิน และสินทรัพย์ที่มีตัวตน ส่วนสินทรัพย์ทางการเช่น เงินฝากบัญชีออมทรัพย์และหลักทรัพย์ต่าง ๆพันธบัตร กองทุนรวมและอื่น ๆเหล่านี้เป็นสินทรัพย์ที่ให้รายได้ ผู้ถือจะได้รับผลตอบแทนตามสัญญา Read more…


ในระบบแลกเปลี่ยนไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้เงินสด แต่การคำรงชีวิต ค่อนข้างสำบาก กล่าวคือถ้าท่านมีปลาและข้าว ท่านต้องหาบุคคลที่มีทั่งปลาและข้าว เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนของกัน และหากท่านไม่สามารถบริโภคหรือแลกเปลี่ยนปลาทั้งหมดได้ ท่านจะต้องเก็บปลาส่วนที่เหลือไว้ซึ่งเป็นการยุ่งยาก ส่วนในประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลาย ถึงแม้ว่ามีการนำระบบ การเงินมาใช้เพี่อความสะดวกในเชิงพานิชย์หลังจากนั้นไม่นานระบบการเงินเหล่านี้ ยังเพิ่มความยุ่งยากให้แห้ประชาชนที่ไม่ได้รับอบรมหรือเรียนทางการเงินบุคคลเหล่า นี้มักจะเอาเงินฝากไว้กับเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้อง หรือฝากธนาคารไว้ โดยทั่วไปแล้วมูลเหตุจูงใจในการถือเงินสดของบุคคล มี 3ประการคือ 1. เป็นค่าใช้จ่ายประจำ ซึ่งบุคคลจำเป็นต้องใช้เงินเป็นค่าใช้จ่ายประจำทุกวัน เช่น ซื้ออาหาร ค่าพาหนะ เครื่องใช้ต่างจึงต้องมีเงินสดติดตัวไว้ตลอดเวลา เรียกว่า pocket money บุคคลจะมีเงินสดติดตัวจำนวนเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้เงินในวันหนึ่ง สมมุติว่า ท่านใช้เงินวันละ ประมาณ 200 บาท ท่านก็ควรมีเงินสดติดตัวประมาณ 1500 บาทต่อสัปดาห์ หรือหากท่านใช้บัตร ท่านก็ไม่จำเป็นต้องมีเงินสดติดตัวมาก เนื่องจากบัตร นี้เปรียบเสมอนเงินสด Read more…


การใช้จ่ายเงินอย่างชาญฉลาดเป็นส่วนหนี่งของการวางแผนการเงินแผนดังกล่าวนี้เป็นพื้นฐานช่วยให้ท่านคิดจัดการกับเงินที่ท่านหามาได้ให้ดีขี้น หรืออาจจะกล่าวคือ ท่านควรใช้ว่างในปัจจุบันอย่างสบายให้หมด หรือเก็บออมไว้ส่วนหนึ่งเพื่อใช้จ่ายในวันข้างหน้า การพิจารณารูปแบบการบริโภคทั้งปัจจุบันและอนาคค เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการ บริหารเงินของบุคคล ซึ่งเป้าหมายก็คือ การวางแผนว่าควรใช้จ่ายเงินของท่านอย่าง ไรเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจจากรายได้ของท่านที่เป็นตัวเงินมากที่สุด การบริโภคปัจจุบันคำนึงถึงความจำเป็นสำหรับชีวิตและการบริโภคโดยเฉลี่ยของท่าน ระดับการบริโภคต่ำสุดที่ท่านต้องการเฉพาะสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตเท่านั้น เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่มและที่อยู่อาศัย ถึงแม้ว่าปริมาณและประเภทของอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่อาศัย ราคาอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับฐานะและบางอย่างที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต อัตราการบริโภคโดยเฉลี่ย หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของรายได้แต่ละบาทที่ใช้โดยเฉลี่ยของการบริโภค ซึ่งในปัจจุบันนี้ คนส่วนมาก ที่จัดอัตราการบริโภคโดยเฉลี่ยสูงเนื่อง จากรายได้เขาต่ำ และเขาต้องใช้จ่ายสำหรับสิ่งที่จำเป็นขั้นพื้นฐานในสัดส่วนที่สูงเมื่อ เทียบกับรายได้ ในอีกนัยหนึ่งหรือบุคคลเหล่านี้จะเป็นประเภทที่ใช้จ่ายเงิน“เกินตัว” กล่าวคือเขาจะทุ่มเทกับสิ่งของเพียง 2 – 3 รายการและยกเลิก รายการอื่น ๆบุคคลประเภทนี้อัตราการบริโภคถัวเฉลี่ยของเขาจะสูง ในทางตรงข้าม บุคคลผู้ที่มีรายได้เป็นจำนวนมากจัดอัตราการบริโภคถัวเฉลี่ยจะต่ำมาก เพราะว่าค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ของเขาจะเป็นสัดส่วนที่ต่ำบุคคล Read more…


จากบทความเรื่องชีวิตเป็นสุข ด้วยการวางแผนทางการเงินที่ดี ตอนที่ 1 นั้นท่านผู้อ่านคงจะทราบวิธีการกำหนดเป้าหมายขางการเงินมาแล้ว และในบทความนี้เราจะมาพูดถึงการปฏิบัติกัน กระบวนการวางแผนทางการเงินมี 4 ขั้นตอนด้วยกันคือ ขั้นที่ 1 เป็นการตั้งเป้าหมายที่แน่นอนเฉพาะลงไป เช่น ต้องการซื้อบ้านซึ่งเป้าหมายที่สำคัญ ท่านต้องกำหนดว่าท่านจะซื้อเมื่อใด ในวงเงินเท่าใด จำนวนเงินที่จะต้องจ่ายล่วงหน้าเป็นค่ามัดจำเท่าใด และจะจัดหาเงินมาได้อย่างไร ขั้นที่ 2 สร้างแผนงานเพี่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เตรียมรายละเอียดว่าจะทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย เช่นในตัวอย่างนี้ จะเป็นการวางแผนว่าจะซื้อบ้าน ท่านต้องออมเงินส่วนหนึ่งของรายได้ในแต่ละปี และนำเงินออมนี้ลงทุนชั่วคราวหลังจากที่ท่านได้กำหนดวันที่จะซื้อบ้าน ท่านก็สามารถตัดสินใจลงทุนหาผลประโยชน์ชั่วคราวที่ใดที่จะช่วยนำไปสู่ ความสำเร็จตามเป้าหมายได้ ถ้าวันที่จะซื้อนั้นเป็นเวลายาวนานในอนาคต อาจจะเป็น 5 ปีหรีอมากกว่า ท่านก็ควรเลือกลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่า ซึ่งอัตราผลตอบแทนสูงกว่า ขั้นที่ 3 ประเมินราคาบ้านที่จะซื้อกับราคาที่ได้ตั้งไวัตามเป้าหมาย ขั้นตอนนี้อาจจะไม่มีความสำคัญหากอยู่ในโลกที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้น ราคาบ้านที่คุณต้องการจะซื้อนั้นราคาอาจจะสูงขั้น Read more…


จะเห็นว่าเป้าหมายทางการเงินนั้นครอบคลุมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายใน การดำรงชีพ และมีเงินเหลือสำหรับวัยเกษียณอายุ โดยการวางโครงการออมทรัพย์ และการลงทุนในทางที่เสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลให้น้อยที่สุด เป้าหมายทางการเงินที่สำคัญที่สุดคือ – มีเงินเพียงพอสำหรับความเป็นอยู่ที่ดีเท่าที่จะเป็นไปได้ขณะนี้ – สามารถเลี้ยงตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น – มีเงินเพียงพอที่จะส่งลูกเข้าเรียนจนจบมหาวิทยาลัย – มีเงินไว้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในวัยเกษียณอายุ ในการวางเป้าหมายทางการเงินสิ่งสำคัญที่ จะต้องพิจารณาคือ 1. มีการตั้งเป้าหมายที่แน่นอนหรือเฉพาะลงไปเท่าที่จะทำได้และเน้น ถึงผลที่ได้ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ตัวอย่างเช่น ท่านต้องการจะออมเงินใน ปีถัดไป จะเห็นว่าไม่มีเป้าหมายที่กำหนดแน่นอนลงไป แค่หากกล่าวว่า ท่านต้องการ จะออมเงินเป็นว่านวนเท่าใด และเพื่อวัตถุประสงค์อะไร โดยตั้งเป้าหมายไว้เช่น “ออมเงินจากรายได้สุทธิเดือนละ 1,000 บาท เพื่อเริ่มต้นลงทุนในโครงการลงทุนหนึ่งซึ่งเป็นการกำหนดแน่ชัดลงไปว่าท่านต้องการทำอะไรและทำเพื่ออะไร 2. ควรมีความเป็นไปได้ เป้าหมายนั้นควรกำหนดในระดับที่เหมาะสม ที่สามารถทำได้และบรรลุถึงความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ เช่น ตั้งเป้าหมายไว้จะเก็บเงินว่านวน 25 เปอร์เซ็นต์ของรายได้เป็นเงินออม Read more…


เราอาศัยอยู่ในโลกที่ สลับซับซ้อนก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางลังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยี ก็ซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นการพัฒนากลยุทธเพื่อปรับ เปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิตของบุคคลกลายเป็นสิ่งที่เพิ่มความยากสำบากมากขึ้น ซึ่งเราจะต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยุ่งยากมากขึ้น เช่น เราจะอยู่ที่ใด จะยึดอาชีพอะไร จะ ซื้อรถอะไร เมื่อใดจะเปลี่ยนงาน เงินออมหรือการลงทุนเป็นจำนวนกำไหร่และควรลง ทุนที่ใหน ซึ่งที่กล่าวมานี้ต้องอาศัยการตัดสินใจทั้งสิ้น แต่ก่อนที่จะประเมินทางเลือก เพื่อการตัดสินใจ ทุกคนค้จะต้องมีตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อกำหนดทิศทางในชีวิต ในขณะที่เราก้าว ไปสู่ศตวรรษที่ 21 ทรัพย์สินที่บรรพบุรุษมีไว้ให้ เช่น บ้าน การศึกษา การงานที่ มั่นคง และสร้างฐานะความเป็นอยู่สำหรับวัยเกษียณอายุ ซึ่งปัจจุบันกว่าจะได้สิ่งเหล่า นี้ก็เป็นเรื่องที่ยากขึ้นมาก การตั้งเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารการเงินส่วนบุคคล ถึงแม้ว่าในปัจจุบันเราจะบริหารการเงินส่วนตัวของเราดีมากแล้ว แต่เราก็ยังมีความกังวลถึงอนาคต ซึ่งเราต้องการคงสภาพและปรับปรุงวิถีการดำรงชีวิตของเราปัจจุบันให้ดีขึ้นและยังจะ ต้องเตรียมไว้สำหรับในอนาคต เช่น เพื่อเราจะได้เตรียมพร้อมในการส่งลูกเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยและมีเงินเพียงพอสำหรับใช้จ่ายในวัยเกษียณอายุอย่างสะดวกสบาย Read more…


ประโยชน์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลคือ ช่วยให้บุคคลบริหาร การได้มา การใช้ไปและการควบคุมทรัพยากรทางการเงินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อรายได้เพิ่มขึ้นเป็นการยกระดับมาตรฐานการครองชีพให้สูงขึ้นด้วยเป็นต้นว่าสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ความสะดวกสบายต่าง ๆก็สามารถหาได้ตามที่เราต้องการ ซึ่งคุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่จะผูกกับมาตรฐานการครองชีพของ บุคคลนั้น เช่น การมีบ้าน รถยนต์ และเครื่องเพชรเป็นของคู่กับคุณภาพชีวิต เช่น เดียวกับของชิ้นใหญ่ ของที่มีราคาแพง หรือเครื่องประดับต่าง ๆเหล่านี้ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่บ่งบอกถึงมาตรฐานการครองชีพที่สูง การมีเงินเพื่อการท่องเที่ยว การบันเทิง เพื่อสุขภาพ การศึกษา ศิลปะและคนตรี เป็นส่วนเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ถึงแม้ว่ามีปัจจัยอื่นอีกมาก เช่น ถิ่นที่อยู่อาศัย การสาธารณูปโภค มลภาวะ ค่าครองชีพตลอดทั้งการจราจรมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลนั้น ๆดังนั้นความร่ำรวยเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาอันดับแรก ซึ่งตามที่กล่าวกันว่า บุคคลที่ร่ำรวย จะใช้ชีวิตอย่าง “ ธรรมดา ” โดยเลือกที่จะเก็บเป็นเงินออมหรือลงทุนมากกว่าการใช้ จ่ายไปกับสิ่งของที่หรูหราและฟุ่มเฟือย Read more…