เราอาศัยอยู่ในโลกที่ สลับซับซ้อนก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางลังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยี ก็ซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นการพัฒนากลยุทธเพื่อปรับ เปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิตของบุคคลกลายเป็นสิ่งที่เพิ่มความยากสำบากมากขึ้น ซึ่งเราจะต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยุ่งยากมากขึ้น เช่น เราจะอยู่ที่ใด จะยึดอาชีพอะไร จะ ซื้อรถอะไร เมื่อใดจะเปลี่ยนงาน เงินออมหรือการลงทุนเป็นจำนวนกำไหร่และควรลง ทุนที่ใหน ซึ่งที่กล่าวมานี้ต้องอาศัยการตัดสินใจทั้งสิ้น แต่ก่อนที่จะประเมินทางเลือก เพื่อการตัดสินใจ ทุกคนค้จะต้องมีตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อกำหนดทิศทางในชีวิต ในขณะที่เราก้าว ไปสู่ศตวรรษที่ 21 ทรัพย์สินที่บรรพบุรุษมีไว้ให้ เช่น บ้าน การศึกษา การงานที่ มั่นคง และสร้างฐานะความเป็นอยู่สำหรับวัยเกษียณอายุ ซึ่งปัจจุบันกว่าจะได้สิ่งเหล่า นี้ก็เป็นเรื่องที่ยากขึ้นมาก การตั้งเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารการเงินส่วนบุคคล ถึงแม้ว่าในปัจจุบันเราจะบริหารการเงินส่วนตัวของเราดีมากแล้ว แต่เราก็ยังมีความกังวลถึงอนาคต ซึ่งเราต้องการคงสภาพและปรับปรุงวิถีการดำรงชีวิตของเราปัจจุบันให้ดีขึ้นและยังจะ ต้องเตรียมไว้สำหรับในอนาคต เช่น เพื่อเราจะได้เตรียมพร้อมในการส่งลูกเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยและมีเงินเพียงพอสำหรับใช้จ่ายในวัยเกษียณอายุอย่างสะดวกสบาย Read more…


ประโยชน์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลคือ ช่วยให้บุคคลบริหาร การได้มา การใช้ไปและการควบคุมทรัพยากรทางการเงินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อรายได้เพิ่มขึ้นเป็นการยกระดับมาตรฐานการครองชีพให้สูงขึ้นด้วยเป็นต้นว่าสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ความสะดวกสบายต่าง ๆก็สามารถหาได้ตามที่เราต้องการ ซึ่งคุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่จะผูกกับมาตรฐานการครองชีพของ บุคคลนั้น เช่น การมีบ้าน รถยนต์ และเครื่องเพชรเป็นของคู่กับคุณภาพชีวิต เช่น เดียวกับของชิ้นใหญ่ ของที่มีราคาแพง หรือเครื่องประดับต่าง ๆเหล่านี้ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่บ่งบอกถึงมาตรฐานการครองชีพที่สูง การมีเงินเพื่อการท่องเที่ยว การบันเทิง เพื่อสุขภาพ การศึกษา ศิลปะและคนตรี เป็นส่วนเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ถึงแม้ว่ามีปัจจัยอื่นอีกมาก เช่น ถิ่นที่อยู่อาศัย การสาธารณูปโภค มลภาวะ ค่าครองชีพตลอดทั้งการจราจรมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลนั้น ๆดังนั้นความร่ำรวยเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาอันดับแรก ซึ่งตามที่กล่าวกันว่า บุคคลที่ร่ำรวย จะใช้ชีวิตอย่าง “ ธรรมดา ” โดยเลือกที่จะเก็บเป็นเงินออมหรือลงทุนมากกว่าการใช้ จ่ายไปกับสิ่งของที่หรูหราและฟุ่มเฟือย Read more…